MerchantQuantityAmount LimitUnit PricePayment MethodOperation
88945.827212500-300000 CNY6.83 CNYBuy USDT
15645.7762500-106860.65 CNY6.83 CNYBuy USDT