MerchantQuantityAmount LimitUnit PricePayment MethodOperation
4307.43375000-28299 CNY6.57 CNYBuy USDT
1715.3933000-11304 CNY6.59 CNYBuy USDT
4937.25833000-32536.53 CNY6.59 CNYBuy USDT
15446.534115000-101792.65 CNY6.59 CNYBuy USDT
1176.31861500-7751.94 CNY6.59 CNYBuy USDT
5940.36822000-39147.02 CNY6.59 CNYBuy USDT