MerchantQuantityAmount LimitUnit PricePayment MethodOperation
17790.627615000-121509.98 CNY6.83 CNYBuy USDT
17357.586221000-100000 CNY6.84 CNYBuy USDT
1472.84352000-10074.24 CNY6.84 CNYBuy USDT
4702.1411888-32162.64 CNY6.84 CNYBuy USDT