MerchantQuantityAmount LimitUnit PricePayment MethodOperation
4880.59795000-31528.66 CNY6.46 CNYBuy USDT
9519.11611000-61588.68 CNY6.47 CNYBuy USDT
5554.25991888-35936.06 CNY6.47 CNYBuy USDT
7847.85165555-50775.59 CNY6.47 CNYBuy USDT
6468.2816500-41849.78 CNY6.47 CNYBuy USDT