MerchantQuantityAmount LimitUnit PricePayment MethodOperation
7455.7414100-51966.51 CNY6.97 CNYBuy USDT
6449.2252100-44951.09 CNY6.97 CNYBuy USDT
50285.1462100-36000 CNY6.97 CNYBuy USDT