MerchantQuantityAmount LimitUnit PricePayment MethodOperation
649.8188500-4262.81 CNY6.56 CNYBuy USDT
1642.5038100-3999 CNY6.56 CNYBuy USDT
1531.57342000-10047.12 CNY6.56 CNYBuy USDT
52757.653950000-346090.2 CNY6.56 CNYBuy USDT
17610.219110000-115699.13 CNY6.57 CNYBuy USDT
5928.664210000-38951.32 CNY6.57 CNYBuy USDT
144337.899520000-948299.99 CNY6.57 CNYBuy USDT
6335.13422888-41621.83 CNY6.57 CNYBuy USDT
739.91083000-4861.21 CNY6.57 CNYBuy USDT
9267.57811000-60887 CNY6.57 CNYBuy USDT