MerchantQuantityAmount LimitUnit PricePayment MethodOperation
12230.6685100-50000 CNY7 CNYBuy USDT
31093.8323100-217656.82 CNY7 CNYBuy USDT
3596.8566100-25177.99 CNY7 CNYBuy USDT
4288.2743100-30017.92 CNY7 CNYBuy USDT
62589.0943100-50000 CNY7 CNYBuy USDT