MerchantQuantityAmount LimitUnit PricePayment MethodOperation
690.01382000-4643.79 CNY6.73 CNYBuy USDT
4977.74485000-33200 CNY6.74 CNYBuy USDT
5861.7922500-39390 CNY6.74 CNYBuy USDT
16142.0686500-50000 CNY6.74 CNYBuy USDT
1137.5409288-7667.02 CNY6.74 CNYBuy USDT
11596.2311200-77000 CNY6.75 CNYBuy USDT
1733.603910000-11701.82 CNY6.75 CNYBuy USDT
3882.022388-26203.64 CNY6.75 CNYBuy USDT
4090.8369200-27613.14 CNY6.75 CNYBuy USDT