MerchantQuantityAmount LimitUnit PricePayment MethodOperation
2937.54245000-19387 CNY6.6 CNYBuy USDT
10585.0081888-70072.75 CNY6.62 CNYBuy USDT
8349.942000-55276.60 CNY6.62 CNYBuy USDT
3993.96683000-25000 CNY6.63 CNYBuy USDT
10177.399720000-67476.16 CNY6.63 CNYBuy USDT
48657.499215000-322599.21 CNY6.63 CNYBuy USDT